• Eigen plaatsingsdienst
  • Showroom op afspraak
  • Ruime keuze
  • Expert in pakketbrievenbussen
  • Professioneel en persoonlijk advies
 • 1. Onderhavige verkoopsvoorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen met de koper. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de koper, zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de koper een gelijkaardige clausule bevatten.

  2. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag. Bij gebreke aan tijdige integrale betaling zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand (= 12% op jaarbasis) op het uitstaande bedrag. Bovendien zal het bedrag van de factuur als dan van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van € 30.00. Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de acht werkdagen na factuurdatum bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan de verkoper. Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.

  3. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling. De koper verbindt er zich toe de goederen tot aan de volledige betaling in natura onder zich te houden en deze op geen enkele wijze onroerend te laten worden door bestemming of incorporatie, noch deze te vermengen met andere onroerende goederen.

  In geval van laattijdige betaling, machtigt de koper bij deze onherroepelijk de verkoper om de

  goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, onverminderd het recht van de verkoper op integrale schadeloosstelling. De koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een conventioneel bedongen dwangsom van € 50,00 per dag dat de koper hiermee in gebreke blijft.

  4. Klachten met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken van de geleverde goederen, dienen binnen de vijf dagen na levering bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden.

  Verborgen gebreken dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de twee maanden na ontdekking ervan, op dezelfde wijze gemeld te worden. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden.

  5. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de koper. De verkoper heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

  6. Om rekening te houden met eventuele schommelingen van de lonen en de daarbij horende sociale lasten, alsmede van de basisprijzen van zekere materialen, die zich in de loop van opdracht voordoen, wordt het bedrag van de onderscheidene betalingen aangepast volgens het Typebestek 101 van 1987 (art. 13§2a Wet van het Typebestek).

  7. Alle overeenkomsten, met inbegrip van de algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

  Verzend- en leveringsvoorwaarden

  Leveringen

  Leverings- en plaatsingstermijnen worden slechts als aanwijzing gegeven. De koper kan zich geenszins beroepen op een vertraging in de levering of plaatsing om een bestelling te annuleren of om welkdanige schadevergoeding te eisen.

  Levertijden kunnen afwijken wanneer de koper kiest voor eigen RAL kleuren. Brievenbussen die in stock zijn worden binnen 72 u geleverd in Vlaanderen. Als de koper ook plaatsing vraagt dan is het afhankelijk wanneer we in die buurt zijn. Bij aanvraag van een naambordje is de levertermijn niet exact te zeggen.

  De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de goederen aan de koper of diens aangestelde dan wel, bij gebreke daaraan, op het door de koper aangeduide leveringsadres.

  Retour

  U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mist de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annuleren nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag (inclusief verzendkosten) gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de winkel zijn voor eigen rekening. (Raadpleeg voor exacte tarieven uw vervoerder) Indien u gebruik maakt van u herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en (in redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@karoli.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.